Styrning av
hållbarhetsarbetet

Contractor har ambitionen att vara ledande i sitt hållbarhetsarbete. Som en del i detta arbete satte man 2019 målet att senast vid utgången av 2021 ha ett professionellt sätt att redovisa sitt hållbarhetsarbete och uppfattas som ledande jämfört med andra norrländska byggföretag. Idag kan vi konstatera att hållbarhetsarbetet är en viktig del för att uppnå vårt löfte om ett levande Norrland. Vi har lärt oss mycket och strävar efter att bli ännu bättre, nu tar vi sikte mot att senast 2024 vara det ledande föredömet för våra branschkollegor i Norrland när det kommer till hållbarhetsarbete.

Contractors styrelse har beslutat om följande inriktning och mål för hållbarhetsarbetet 2022:

 • Fortsatt arbete inom beslutade fokusområden (Vi bygger människor, Till tusen, Minskad resursanvändning och Ett mer levande Norrland).  
 • Kontinuerlig uppföljning av resultat inom samtliga fokusområden. 
 • Uppföljning av mål vid periodbokslut och årsvis. 

Contractors hållbarhetsredovisning
Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Utgångspunkten för lämnad hållbarhetsinformation är de hållbarhetsfrågor som identifierats som väsentliga mot bakgrund av den verksamhet som Contractor bedriver. Redovisningen sker i enlighet med GRI-index. Årets redovisning är inte granskad av oberoende part. Data som presenteras i denna redovisning avser perioden 1 januari till och med 31 december 2021, och är insamlad med hjälp av olika interna och externa system. Nedan nämns de mest centrala:

 • Personalstatistik: HR-system 
 • Arbetsmiljöstatistik: BIA-system 
 • Ekonomisk data: Redovisningssystem 
 • Energiförbrukning: Leverantör
 • Beräkning av klimatutsläpp: Byggföretagens beräkningsverktyg för mätning och kartläggning av klimatutsläpp  

Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Ambitionen är även att redovisa hela koncernens verksamhet.  

Hållbarhetsredovisingens omfattning och avgränsningar
Ambitionen är även att redovisa Contractor Bygg Holding AB (org. nr: 556796-4142) samlade hållbarhetsarbete i hela sin verksamhetsdrivande verksamhet. De verksamhetsdrivande bolagen i koncernen, som omfattas av redovisningen är: 

 • Contractor Bygg i Skellefteå AB (Org. nr: 556618-6259) 
 • Contractor Bygg i Sundsvall AB (Org. nr: 556375-5940) 
 • Contractor Bygg i Umeå AB (Org. nr: 556502-0335) 
 • Contractor Bygg i Lycksele AB (Org. nr: 556572-9919) 
 • Contractor Bygg i Hemavan AB (Org. nr: 556887-3375) (Data saknas för avfallshantering.)
 • Contractor Mark i Skellefteå AB (Org. nr: 556355-7247) 
 • Contractor Fastigheter i Norr AB (Org. nr: 556872-2028) 
 • Jörnträhus i Jörn AB (Org. nr: 556947-6525)  (Data saknas för avfallshantering och materialförbrukning.)

Har du några frågor som rör hållbarhetsredovisningen?
Kontakta oss på anders.lundkvist@contractor.se eller evelina.soderlund@contractor.se.

Daglig ledning av
hållbarhetsarbetet

Att bli mer hållbar innebär att vi måste förändra våra beteenden och attityder i en del frågor. Ett viktigt verktyg för vårt hållbarhetsarbete är verksamhetsledningssystemet POVEL, som är designat för att hjälpa oss möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. I POVEL har vi möjlighet att löpande dokumentera och följa upp vårt arbete.  

Ett annat viktigt arbete för att nå våra hållbarhetsmål är att ge Contractors intressenter möjlighet att förstå, diskutera och få återkoppling kring hur målen inom varje fokusområde kan uppnås. Dessa dialoger sker löpande med kunder, leverantörer och andra regionala aktörer samt genom medarbetarundersökningar och ägardirektiv. För att förstå intressenterna behov genomför vi löpande utvärderingar. Säljorganisationen har daglig kontakt med våra kunder och har möjlighet att fånga upp förväntningar på hållbarhetsarbetet. Tillsammans med kunder och andra regionala och nationella aktörer deltar vi i forum där hållbarhetsfrågor i byggsektorn diskuteras. Genom våra miljösamordnare följer vi forskning och utveckling inom miljö- och klimatfrågor. Den samlade bilden av ovanstående dialoger används sedan som underlag för styrelsens årliga beslut rörande vilka områden vi ska fokusera vårt hållbarhetsarbete mot. 

Uppförandekod

En annan viktig komponent för den dagliga ledningen av vårt hållbarhetsarbete är Contractors Uppförandekod. Det är vår uppförandekod som kopplar ihop vår omtanke om Norrland med omtanken om varandra. För att Norrland ska bry sig om oss behöver vi ha ett gott anseende som ett ansvarstagande och genuint företag. Det är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Vi vet att genom att visa omtanke om medarbetare, kunder, leverantörer, myndigheter, andra samarbetspartners, för projekten vi genomför och för vår gemensamma natur bidrar vi till ett mer levande Norrland. Vi tror att det är viktigt att utveckla koncernens affärsverksamhet långsiktigt, hållbart och ansvarsfullt. God affärssed innebär också att vi alltid följer allmänt accepterade etiska affärsprinciper och lagstiftning. Dessa principer gäller för Contractors hela affärsverksamhet och alla våra anställda skall följa dem utan kompromisser eller undantag.

Ladda ner uppförandekod

Väsentlighetsanalys

I hållbarhetsarbetet har Contractors viktigaste intressenter identifierats. Dessa är: ägare, medarbetare, kunder, leverantörer, andra regionala aktörer och allmänheten. Under året har väsentlighetsanalys genomförts där vi märker starkt ökat intresse, framförallt från externa intressenter, för energieffektivitetsfrågor (8) och avfallshanteringsfrågor (13). Vi har under 2021 haft ökat internt fokus på att hitta nya arbetssätt, tankesätt och beteenden kopplat till arbetet med minskade koldioxidutsläpp (7). Vi har anammat ett nytt beräkningssystem för att via LCA-analys kunna beräkna de utsläpp som genereras av exempelvis råmaterial, materialtillverkning, transporter och byggproduktion. Under 2021 har vi också börjat förbereda oss för de krav som kommer i och med EU:s taxonomi och de skärpta lagkraven runt klimatdeklaration som följer med detta. Arbetet med LCA-analyserna har också flyttat upp frågan om ansvar i värdekedjan (14) där den nya kunskapen gör att vi kommer att kunna styra värdekedjan och projekten mot mindre klimatutsläpp i framtiden. Väsentlighetsanalysen ligger till grund för förståelsen av vilka aspekter av hållbarhetsarbetet som hade störst betydelse för våra intressentgrupper.

Våra fokusområden

Contractors hållbarhetsstrategi och fokusområden har valts med utgångspunkt i väsentlighetsanalysen och fastställts av styrelsen 2019-09-27. Fokusområdena med tillhörande hållbarhetsmål utgör det ramverk som driver Contractors dagliga hållbarhetsarbete.

Fokusområde 1

Att bygga
människor

Fokusområde 2

Vi vill

växa till

tusen

Fokusområde 3

Minskad
resurs-
användning

Fokusområde 4

Verka för ett mer

levande Norrland