Koppling till

Agenda 2030

Stora möjligheter med de globala målen

Att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet, skapa fred och lösa klimatkrisen är en enorm utmaning. Men för de som verkligen klarar av att bidra till en ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” öppnas dörren för unika affärsmöjligheter.

För oss på Contractor är vi ödmjuka inför den stora utmaningen men eftersom vårt löfte är att bidra till ett mer levande Norrland så tänker vi att det är här vi ska börja och att det är här kan vi göra verklig skillnad. Och kanske är det bättre att göra något bra än att gapa efter för mycket. Frågor som hur förbättrar vi miljön runt våra arbetsplatser? Hur ger vi människor möjlighet till jobb och en lön? Och hur gör vi människor i vårt samhälle friskare? Är ju alla frågor som tangerar vår ambition att bygga ett levande Norrland. Så man skulle kunna säga att det är litet steg för världen men ett stort steg för Norrland.

Vi har med utgångspunkt i det vi gör, det vi är bra på och det som är viktigt för oss i vårt hållbarhetsarbete genomlyst de 17 globala målen. Utifrån denna analys har vi konstaterat att det är tre mål som vi främst kan bidra till. På samma sätt har vi konstaterat att vissa mål är vi med och bidrar till, även om det inte är Contractors huvudsakliga fokus.

Nedan följer några exempel på hur vi bidrar till Agenda 2030.

Våra prioriterade mål

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och för att bidra till samhällets utveckling. Vårt bidrag till detta mål handlar därför om att skapa förutsättningar för välmående medarbetare, det vill säga människor som uppfattar sig som friska och fungerar bra, fysiskt och psykiskt. I byggbranschen som är ett fysiskt tungt och många gånger riskfyllt arbete handlar det om att skapa en trygg arbetsmiljö. Därför jobbar vi oförtrutet med att kartlägga, minska och eliminera risker i det dagliga arbetet mot vår 0-vision. I vår uppförandekod samlar vi all kunskap kopplat till arbetsmiljöfrågor och arbetar aktivt med att uppmuntra till avvikelserapportering i syfte att lära oss och bli ännu bättre. Under 2021 har hälsoarbetet självklart också handlat om att fortsätta bekämpa Coronapandemin.

Under 2021 var arbetslösheten i Sverige 8,8% och mellan 5,0–8,1% på de platser Contractor har verksamhet. Många människor har också osäkra anställningar och begränsad tillgång till både utbildning och professionell utveckling. Att växa till tusen medarbetare innebär att vi ger ett viktigt bidrag till arbetsmarknaden i Norrland. Att vi dessutom använder egen personal där 99% har en trygg tillsvidareanställning tycker vi är ett bra bidrag till det globala målet.

Växande samhällen kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemet. Med vår placering i Norrland är vi en naturlig del i att bygga “det gröna undret i norr”. Investeringar på över 1 000 miljarder på omställning och uppbyggnad av den nya gröna industrin gör att vi det krävs plats för människor att bo och leva i Norrland. Vi är i allra högsta grad med och bidrar till att bygga de hållbara städerna och samhällena i norr. För oss är det inte ett projekt utan det är ju hemma.

Övriga mål vi också bidrar till

För oss sammanfaller arbetet mot detta mål med vår strävan att utveckla människor. Att under hela sin karriär ha möjlighet att yrkesutbilda sig och växa är bra för Contractor och för våra medarbetare. Här jobbar vi bland med vår Contractorskola där vi ger alla människor oavsett bakgrund, men som älskar att bygga, chansen att utbilda sig till byggnadsarbetare.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen.  Här tänker vi att vi gör ett bidrag varje dag då våra byggen och anläggningsarbeten är viktigt för byggandet av nya hållbara industrier och tjänster.

Contractor välkomnar varje år människor som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har också ambitionen att ständigt vara driva branschen framåt mot ökad jämlikhet genom att vara bättre än branschen i snitt på att attrahera kvinnliga medarbetare.

Vi har egentligen ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Här jobbar Contractor bland annat med initiativet 1%-aren där vårt mål är att minska svinn och överkonsumtion med 1% varje år fram till 2030.

Ett stort mål kan tyckas men vi försöker dra vårt strå till stacken genom att aktivt ta ställning mot korruption och mutor. I vår uppförandekod beskriver vi att våra affärer ska baseras på sunda affärsprinciper och att vi har nolltolerans mot att ta emot gåvor eller förmåner kopplade till vår tjänst på Contractor.