FOKUSOMRÅDE 4

Ett mer levande

Norrland

För att vi ska kunna bygga ett levande Norrland krävs ekonomisk stabilitet. 2021 var inget kanonår finansiellt, men trots att framförallt pandemin satte käppar i hjulet för vår tillväxt, ökade vi vår omsättning med 100 miljoner kronor till runt en miljard. Rörelseresultatet blev 8 miljoner kronor, att jämföra med 1 miljon under 2020.

Fördelat finansiellt

värde 2021

Höjdare 2021

Nytt kontor åt PacsOn

Contractor i Skellefteå bygger ett helt nytt kontor åt PacsOn, som är leverantör av industriemballage, hygien- och städartiklar, skyddsprodukter och kontorsmaterial. De nya lokalerna ligger i Hedensbyn, är på 5 500 kvadratmeter och beräknad inflyttning är sommaren 2022. Contractor Bygg står för entreprenaden och Contractor Fastigheter tar rollen som fastighetsägare när bygget står klart. Genom projektet bidrar Contractor till att snabbt växande PacsOn kan fortsätta expandera lokalt och skapa ytterligare arbetstillfällen på orten.

Bidrar till Sundsvalls bostadsmarknad

Sundsvalls kommun har som målsättning att skapa 5 000 arbetstillfällen inom några år. För det krävs också att antalet bostäder i kommunen ökar. Contractor Sundsvall är en av de aktörer som bidrar till detta, under 2021 bland annat genom att påbörja ett stort radhusprojekt i Sidsjön sydväst om Sundsvall. Totalt ska 24 radhus byggas och alla ska vara klara för inflyttning i november 2022.

Nytt stort hotell i Jörn

I centrala Jörn har Contractor under 2021 byggt om ett 30-tal lägenheter till 60 hotellrum. Beställare var Storklinta Skidcenter. När hotellet är fullbelagt ökar befolkningen i Jörn – som har runt 800 invånare – med 20 procent, vilket betyder mycket för en så liten ort. Inte minst öppnas nya möjligheter för fler företag att satsa i Jörn.

Contractor Mark ökade med 42 procent

När det gäller nettoomsättning 2021 svarade Contractor Mark för den största ökningen av koncernens företag. Deras nettoomsättning gick från drygt 87,9 miljoner kronor till 124,6 miljoner, vilket motsvarar en ökning med drygt 36,6 miljoner – eller 42 procent.

Mål och resultat

Norrlandsetableringar

Mål
Vår målsättning är att på sikt bli en ännu starkare kraft för Norrlands utveckling. Därför har vi som målsättning att finnas representerade på 9 orter i Norrland senast 2024. Vi har även som mål att genomföra arbetet med vår egen personal. Därför har vi också en målsättning att ha >95% tillsvidareanställd personal (inkl. provanställningar).

Utfall 2021   
Under 2021 skedde inga etableringar på nya orter. Däremot etablerade vi ett nytt kontor för mark- och anläggning i Umeå. Vi är också mycket stolta över att hela 99% av alla våra medarbetare har en tillsvidareanställning (eller provanställning med avsikt att omvandlas till tillsvidareanställning). Något som med säkerhet bygger ett levande Norrland.

Lokaler

Mål
För att kunna växa långsiktigt och hållbart är det viktigt att vi har tillgång till bra lokaler på de orter vi verkar. Vårt mål är därför att, senast 2024, äga och förvalta 20 000 kvadratmeter lokaler som vi kan hyra ut till oss själva och till externa hyresgäster.

Utfall 2021
Under 2021 hade Contractor 32 400 kvm egna lokaler (2020: 19 557) (ej inkluderat husfabriken i Jörn) varav Contractor nyttjar 2 725 kvm för den egna verksamheten. Ökningen av det egna beståndet med 65,6% är historiskt stor och innebär att man nått målet i förväg.

Omsättning

Mål
Vårt mål är att fortsätta att växa för att senast 2024 omsätta >3 000 MSEK.

Utfall 2021
Omsättningen under året ökade till 928 MSEK från 841 MSEK året innan. Omsättningsökningen på 10,3% bromsades delvis av omvärldsfaktorer som Coronapandemin och kraftiga ökningar av råvarupriser.

Rörelseresultat

Mål
Vårt mål är att senast 2024 ha EBIT > 5%.

Utfall 2021
Rörelseresultat ökade under till 1,0% från fjolårets svaga 0,4%. Resultatetförbättringstakten dämpades av pandemin och höga råvarupriser.

Sponsring

Mål
Att kunna ge tillbaka till Norrland och det samhälle vi verkar i är viktigt för vår affär och för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vårt mål är därför att vara en drivande och aktiv sponsor av norrländska föreningar, aktiviteter och initiativ.

Utfall 2021
Under 2021 minskade vår regionala sponsring till 810 tkr. En minskning med 8,0 % från 875 tkr 2020. Totalt har Contractor gett 2 461 tkr till Norrlands föreningsliv de sista tre åren.