FOKUSOMRÅDE 3

Minskad

resursanvändning

Byggbranschen står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp – och vi måste ta ansvar för att minska vårt klimatavtryck. Utöver att det är livsviktigt för planetens överlevnad har hållbarhetsarbetet också blivit alltmer affärskritiskt. Under 2021 har vi utvecklats inom området, bland annat genom att använda förnybart bränsle och tänka klimatsmart i nya byggen med plats för solceller och laddinfrastruktur för elbilar. Men vi måste växla upp och bli ännu bättre på att tänka grönt i alla steg.

Höjdare 2021

Minskade koldioxidutsläpp

Contractor Mark har fått certifikat för att köpa HVO 100, för att tanka maskinerna med i stället för diesel. Det fossilfria och förnybara bränslet HVO 100 finns i begränsad mängd och certifikatet gäller halvårsvis. Genom att använda det nya bränslet minskade företaget sina koldioxidutsläpp med 69 % under 2021.

 

Miljöanpassat byggande på Lycksele lasarett

Utbyggnaden av Lycksele lasarett är ett exempel på hur Contractor nu jobbar aktivt med minskad resursanvändning. Byggnaden projekteras och byggs efter miljöbyggnadskrav för att säkerställa en hög kvalitet i projektet. Det innebär att Contractor måste leva upp till en rad miljökrav. Till exempel har resursförebyggande åtgärder beaktats i projekteringen, bland annat att det ska byggas in material som ställer krav på minskning av klimatpåverkan för produktion av byggvaror. Det finns även krav på dokumentation av innehåll i inbyggda byggvaror och byggmaterial som ger en framtida spårbarhet och möjlighet till återbruk.

Miljösmarta radhus i Skellefteå

I Falkträsket just utanför Skellefteå har Contractor byggt 18 radhus som redan vid inflyttning är utrustade för att underlätta ett miljöanpassat och klimatklokt boende. I husen finns solceller och laddboxar för elbilar i carportarna.

Mål och resultat

CO2e-utsläpp från Contractors verksamhet

Mål
I enlighet med Färdplan för fossilfri konkurrenskraft
2020: Börja kartlägga CO2e för att skapa 0-läge.
2021: Löpande följa upp och redovisa utsläpp av CO2e
2022: Fastställa mål och påbörja minskning av utsläpp av CO2e

Utfall 2021

Under året fortsätter vi att följa upp och redovisa våra klimatutsläpp. Våra totala utsläpp av CO2e varit 6 871 ton (2020: 4 470 ton). Den kraftiga ökningen beror främst på förbättrad uppföljning av Contractor Marks verksamhet som tidigare inte varit med. Noterbart är att data för inhyrda maskiner för markarbeten fortfarande saknas, något som kommer att vara med i redovisningen 2022. Största utsläppsposten härrör från från scope 3 där transporter och användning av material står för 5 935 ton. Den näst största posten på 376 ton står transporter med våra egna fordon (scope 1) för.

Våra totala utsläpp av växthusgaser per MSEK i omsättning landade för året på 7,4 ton (2020: 5,2 ton. Om vi räknar CO2e per anställd landar vi på 14,6 ton/anställd (2020: 10,4 ton/anställd).

Minskad mängd avfall

Mål
Vårt mål är att leva upp till och överträffa de krav som finns på en ren och sorterad arbetsplats enligt avfallsförordningen. 

Utfall 2021
Vi registrerade 2 631 ton (2020: 1 322 ton) avfall under 2021. Denna markanta ökning kan bara till del förklaras av ökad volym i vår verksamhet då vi under 2021 producerade 2,84 ton avfall/MSEK och motsvarande siffra för 2020 var 1,55 ton avfall/MSEK. En annan starkt bidragande faktor är att vi nu förfinat vårt sätt att mäta och hämtar data från fler källor. Under 2020 redovisades inte avfallsmängderna för Contractor Mark. För redovisningen 2021 saknas data för Contractor Bygg i Hemavan och Jörnträhus.

Miljöolyckor som kräver sanering

Mål
0-vision

Utfall 2021
Vi har under året inte haft någon miljöolycka som krävt sanering.

Poveldiplomering

Mål
Vi har som målsättning att diplomera alla verksamheter enligt Povel.

Utfall 2021
Under 2021 var samtliga byggverksamheterna och Contractor Mark diplomerade. Under 2022 kommer Povel att uppdateras till BKMA och samtidigt planeras Jörnträhus att anslutas till kvalitetsledningssystemet.