FOKUSOMRÅDE 2

Vi vill växa

till tusen

Vårt mål är att vara 1 000 engagerade medarbetare senast 2024. Vi gör det för att vi ska växa och nå våra ekonomiska mål. Men också för att främja ett växande Norrland med fler arbetstillfällen i en växande region. Under 2021 har vi på grund av yttre omständigheter, främst pandemin, inte lyckats expandera lika snabbt som vi hoppats. Men vi har ändå ökat antalet medarbetare, från 435 personer 2020 till nuvarande 470. Så det går åt rätt håll.

Höjdare 2021

Hemavan först med utvecklingstjänst

På vägen mot 1 000 medarbetare är det många nya som ska hitta sin roll i organisationen. Contractor i Hemavan provar nu något helt nytt, en så kallad utvecklingstjänst. Där får en medarbetare under ett år testa olika arbetsuppgifter utöver dem som ingår i tjänsten som projektingenjör. Tanken är att både medarbetaren och företaget ska få chansen att prova sig fram för att hitta hur personen bäst passar in i företaget. Om försöket blir lyckat kommer fler nya medarbetare att erbjudas möjligheten. 

Fördubbling i Jörn

Nästan alla våra enheter har vuxit under 2021 när det gäller antalet anställda. Störst procentuell ökning har Jörnträhus haft. Där har antalet anställda nästan fördubblats under året, från 29 till 53.

Sundsvall ökade mest

Inom Contractor Bygg-företagen stod Sundsvall för den största procentuella ökningen sett till antalet medarbetare. Där ökade personalstyrkan från 43 anställda under 2020 till 51 under 2021. Störst av alla Contractor Bygg-enheter är Skellefteå som under 2021 växte till 230 medarbetare, från att ha varit 215 året innan. 

Mål och resultat

Antal anställda

Mål
Vårt mål är att vara en bra lokal förankrad partner genom hela byggprocessen. I detta arbete är våra anställda företagets viktigaste resurs. För att kunna bli det ledande byggföretaget i Norrland har vi satt målet att vara 1 000 medarbetare senast 2024.

Utfall 2021
Pandemin och världsläget med höga råvarupriser har givetvis påverkat tillväxttakten som varit långsammare än beräknat Under året har vi trots detta ökat antalet anställda till 470 personer (2020: 435), en tillväxt på 7,5% (2020: 6,6%).

Personalomsättning

Mål
Målsättningen är att kunna utveckla och behålla vår personal i minst 5 år utöver naturliga pensionsavgångar. Detta gör att vi har satt målet högt då vi vill ha en genomsnittlig personalomsättning som ligger under 20%.

Utfall 2021
Under 2021 ökade vår personalomsättning från 14,3% till 19,2%, försämringen till trots så når vi vår målsättning om <20%. Anledningen till den ökande personalomsättningen bedöms vara allt hårdare konkurrens om medarbetarna och historiskt låg arbetslöshet inom vårt marknadsområde.

Lärlingsplatser

Mål
Vårt mål är att alltid kunna tillhandahålla lärlingsplatser och platser i vår egen Contractorskola, för de som inte har formell utbildning.

Utfall 2021
Under året har vi tagit emot och genomfört 27 lärlingspraktiker och haft 10 personer i vår Contractorskola. Totalt 37 personer vilket är en ökning från 2020 med 5,5%.

Jämställdhet

Mål
Byggbranschen anställer i genomsnitt 9,6% kvinnor. Vårt mål är att kontinuerligt vara bättre än branschen i snitt då vi ser detta som en signal på att vi i konkurrensen kan anses vara attraktiva som jämställd arbetsgivare.

Utfall 2021
Under 2021 anställdes 1 kvinna och 35 män. Detta innebär att andelen kvinnor i Contractors verksamhet sjönk från 10,0% 2020 till 9,2% under 2021.