FOKUSOMRÅDE 1

Vi bygger

människor

Människorna först. Så tänker vi. Hos oss ska alla medarbetare känna att de kan utvecklas och påverka. Alla ska jobba i en säker arbetsmiljö och veta att de är viktiga för verksamheten. Genom att alltid visa omtanke om våra medarbetare bidrar vi till ett mer levande Norrland.  

Höjdare 2021

Många ville bli projektledare

När Jörnträhus utlyste en tjänst som projektledare under hösten så ramlade det in hela 47 ansökningar. Att så många var intresserade av tjänsten ser vi som ett kvitto på att Jörnträhus är ett attraktivt varumärke.

Fler lärlingar under 2021

Antalet lärlingsplatser på Contractor ökade under 2021 till 37 stycken, att jämföra med 35 året innan. En del av lärlingarna blev klara med sin lärlingstid under året. I en bransch där det blir allt hårdare konkurrens om arbetskraften är vi glada över att många unga visar intresse för att jobba på Contractor. 

Gör karriär inom koncernen

Det finns goda möjligheter att göra karriär inom Contractor och även att byta placeringsort genom att jobba för ett annat av koncernens bolag. Contractor erbjuder detta både för att medarbetarna ska få chansen att utvecklas och för att de inte ska lämna för en annan arbetsgivare. Det vanligaste är att en medarbetare tar klivet från att vara yrkesarbetare till att bli arbetsledare. Det finns en intern utvecklingsplan där medarbetarna under en period får prova en ny roll. Chansen att byta ort har flera medarbetare tagit, det kan Contractor erbjuda tack vare att enheterna finns på flera platser i Norrland. 

Mål och resultat

Frisknärvaro

Mål
97% beräknas som 100%-total sjukfrånvaro under året

Utfall 2021
Under 2021 låg frisknärvarotalet kvar på låga 94,6% (2020: 94,9%). Den fortsatt låga frisknärvaron beror främst på pandemihanteringen där efterlevnad av rekommendationer från myndigheter gjort att även medarbetare med lätta symptom eller med nära anhöriga som uppvisat symptom har stannat hemma. Även ur ett branschperspektiv ligger Contractor under riksgenomsnittet 2021 på 97,1 %* i frisknärvaro. För att öka frisknärvaron satsades 535 tkr under året på sjukvård, hälsovård och friskvård.

*=Försäkringskassan branschstatistik Q3 2021.

Rapportering av tillbud

Mål
>300 rapporterade tillbud

Utfall 2021
Under året rapporterades 81 tillbud, en förbättring med 21% från föregående år (2020: 67 rapporter). Arbetet med att identifiera och utreda tillbud måste dock fortsätta då det är en viktig pusselbit för att hitta och kontrollera risker innan våra medarbetare skadas. Den information som samlats in genom vår rapportering av tillbud utvärderas och används för riktlinjer för förbättrat arbetsmiljöarbete. Dessa föreskrifter är reaktiva, vilket innebär att de inträffar efter att en skadeincident har inträffat. Genom att nå 300 rapporterade tillbud kan vi förbättra proaktiviteten och därigenom nå vår 0-vision.

Olyckor

Mål
Vi accepterar inte att någon medarbetare skadar sig på jobbet. Därför har vi en 0-vision när det kommer till arbetsplatsolyckor.

Utfall 2021
Under året har vi haft 54 rapporterade olyckor varav 8 stycken orsakade frånvaro från arbetet. Detta är en kraftig förbättring med 45% (2020: 77 olyckor). Även antalet olyckor per 100 anställda minskade under året från 17,7 olyckor/100 anställda till 11,5 olyckor/100 anställda. Även om arbetet med rutiner, rapportering och uppföljning går åt rätt håll måste vi fortsätta vårt målmedvetna arbete mot 0-visionen.

 

Kränkningar och negativ särbehandling

Mål
Våra medarbetare ska tycka att vi är en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att utföra sitt arbete och att vi accepterar inga kränkningar. Därför har vi en 0-vision när det kommer till kränkningar och negativ särbehandling. 

Utfall 2021 
Under 2021 rapporterades 1 fall av kränkningar eller negativ särbehandling. Ärendet hanterades enligt vår fastställda rutin.